Praktijkvoorwaarden

Identificatieplicht

Als je medische zorg ontvangt, zoals ook in mijn logopediepraktijk, moet je een geldig identiteitsbewijs kunnen tonen. Zorgverleners controleren daarmee of jij diegene bent die bij het Burgerservicenummer (BSN) hoort.

De overheid wil met de legitimatieplicht in de zorg fraude tegengaan.

De identificatieplicht in de zorg geldt voor iedereen, dus ook voor minderjarigen jonger dan 14 jaar. Ik wil u dan ook vragen om bij de eerste afspraak ervoor te zorgen dat u een geldig legitimatiebewijs bij u heeft.

Klachtenregeling

Klachtencommissie

Het kan voorkomen dat u als cliënt/patiënt of als ouder van een minderjarige cliënt/patiënt een klacht heeft over de logopedist of over de logopedische behandeling. Uw logopedist is aangesloten bij de Klachten- en geschillenregeling Paramedici (www.klachtenloketparamedici.nl)

Het klachtenrecht voor patiënten is vastgelegd in de Wet Wkkgz. De klachtenregeling van de NVLF is hieraan verbonden. Mijn logopediepraktijk volgt deze klachtenregeling.

Klachtenprocedure

Voor informatie zie: www.klachtenloketparamedici.nl

Patientveiligheid

In de gezondheidszorg gaat wel eens wat mis. Als dit een risico voor de patiënt met zich meebrengt, is de patiëntveiligheid in het geding. Er wordt verwacht van professionals en instellingen dat zij de kans op missers zo klein mogelijk maken. Ook wordt van hen verwacht dat zij na een incident maatregelen nemen om herhaling te voorkomen. Dit alles is er op gericht de zorg zo veilig mogelijk te maken. Het geheel wordt veiligheidsmanagement genoemd. Ik doe er alles aan om uw zorg in mijn praktijk optimaal en veilig te laten verlopen. Om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen werk ik met een meldsysteem waar eventuele incidenten worden geregistreerd. Een formulier voor het melden van incidenten is beschikbaar in mijn praktijk.

Meldcode kindermishandeling

Een zorgverlener kan in zijn of haar praktijk te maken krijgen met slachtoffers van huiselijk geweld of kindermishandeling. Daarom is de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ontwikkeld. Vanaf 1 juli 2013 zijn beroepskrachten, waaronder logopedisten bij wet verplicht deze meldcode te gebruiken bij signalen van geweld. Een meldcode beschrijft in 5 stappen wat bijvoorbeeld een huisarts, leerkracht, verpleegkundige, begeleider in de kinderopvang of hulpverlener moet doen bij vermoedens van geweld.

Waarneming

Indien nodig wordt bij langdurige afwezigheid van de logopedist de behandeling overgenomen door een collega.

Privacy

De logopedist neemt kennis van feiten en informatie van vertrouwelijke aard. Binnen de logopediepraktijk wordt zorgvuldig omgegaan met deze informatie. De wetten WPB en WGBO worden nageleefd.

Zie ook mijn Privacystatement t.b.v. de AVG wet (Privacystatement).

Verhindering

Indien u bent verhinderd, dan moet u dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan de logopediepraktijk laten weten. Als u later afzegt, wordt de behandeling in rekening gebracht. Deze kosten kunnen niet gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar. Bij niet tijdig afmelden zijn wij genoodzaakt de behandelkosten rechtstreeks bij u in rekening te brengen. Afzeggen van een afspraak op maandag dient vrijdag voorafgaand aan de betreffende maandag uiterlijk om 18.00 uur te zijn gebeurd.

Bij ziekte kan er tussen 8.00 uur en 8.30 uur van de betreffende dag nog worden afgebeld. Bij later afbellen ben ik echter genoodzaakt de kosten in rekening te brengen.

Verzuimnota’s of nota’s vanuit een restitutiepolis dienen 14 dagen na declaratiedatum te zijn voldaan. Bij niet tijdige betalingen ben ik gerechtigd invorderingsmaatregelen te treffen.