Privacystatement 

Logopediepraktijk Nieuw Waldeck (E. Paalman-Vink)

Inleiding

Ik vind het belangrijk dat de privacy van mijn patiënten goed is geborgd. Dit privacystatement beschrijft hoe ik omga met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens.

Als u vragen heeft over het privacystatement kunt u persoonlijk met mij contact opnemen. Ook kunt u een e-mail sturen naar erika.paalman@ziggo.nl of telefonisch contact opnemen met de praktijk, 06-24519280.

Artikel 1           Definities

In dit privacyreglement wordt aan onderstaande begrippen de navolgende betekenis gegeven:

Gegevens                     de gegevens die betrekking hebben op een persoon

Praktijk                         Logopediepraktijk Nieuw Waldeck (E. Paalman-Vink), verwerkingsverantwoordelijke

Patiënt                         een patiënt van de praktijk

Verwerking                   een bewerking of geheel van bewerkingen met betrekking tot gegevens of geheel van gegevens al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens (artikel 4 lid 2 Algemene Verordening Gegevensbescherming)

Artikel 2           Toepasselijkheid

Dit privacystatement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens door de praktijk die betrekking hebben op patiëntenzorg.

Artikel 3           Doelen

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 1. het verlenen van logopedische zorg;

 2. het declareren van verleende logopedische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;

 3. ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;

 4. wetenschappelijk onderzoek.

 Artikel 4           De gegevensverwerking

1.         Om goede zorg te kunnen verlenen worden gegevens over de behandeling vastgelegd in een dossier. Als uw behandelend logopedist heb ik een wettelijke dossierplicht. De behandelingsovereenkomst vormt de grondslag voor het mogen verwerken van de gegevens. Alleen uw behandelend logopedist en anderen die rechtstreeks betrokken zijn bij uw zorgvraag hebben toegang tot de gegevens voor zover dat nodig is om goede zorg te kunnen verlenen. Daarnaast worden de gegevens gebruikt om de verleende zorg te kunnen declareren. 

2.         Als zorgaanbieder is de praktijk wettelijk verplicht te zorgen voor systematische bewaking van de kwaliteit van de geboden zorg. De gegevens kunnen daarvoor worden gebruikt. Ik zal daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

3.         Als ik uw gegevens gebruik voor wetenschappelijk onderzoek zal hiervoor voorafgaand om uw toestemming worden gevraagd, tenzij dat niet mogelijk blijkt en de wet toestaat dat de gegevens zonder toestemming van de patiënt worden gebruikt. Ik zal in beide gevallen niet meer gegevens verwerken dan nodig is. Ook worden gegevens daar waar mogelijk gepseudonimiseerd of geanonimiseerd zodat deze niet (direct) herleidbaar zijn tot individuele personen. 

4.         Zorgverzekeraars met wie de praktijk een overeenkomst heeft controleren of gedeclareerde zorg rechtmatig is verleend. Zij kunnen in het kader van materiële controle inzage verlangen in dossiers. De praktijk is gehouden om hieraan medewerking te verlenen.

5.         Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, tenzij sprake is van een van de hiervoor genoemde situaties of als u mij hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven.

Artikel 5           Beschrijving van de gegevens

 De navolgende gegevens kunnen worden verwerkt:

 • naam

 • adres/contactgegevens/titel

 • geboortedatum

 • BSN nummer

 • medische gegevens

 • naam huisarts/andere zorgverleners

 • gegevens van de ouder(s)/wettelijk vertegenwoordiger

 • telefoonnummer

 • e-mail adres

 • geslacht

 • burgerlijke staat

 Artikel 6           Rechten

1.         Als patiënt heeft u het recht te weten dat gegevens over u worden verwerkt. Ik informeer u daarover in algemene zin door middel van dit privacystatement. Ik, als uw behandelend logopedist, informeert u ook in specifieke gevallen, bijvoorbeeld als een brief aan de huisarts wordt gestuurd over de voortgang of einde van de behandeling.  

2.         U heeft als patiënt het recht op inzage in uw gegevens. Ook kunt u een kopie opvragen van het dossier waarin uw gegevens staan. Ik neem een verzoek tot inzage of kopie zo snel als mogelijk in behandeling. Een kopie wordt bij voorkeur ‘in handen’ gegeven, waarbij ik u zal vragen u te legitimeren met een geldig identiteitsbewijs. Deze voorzorgsmaatregel is om te voorkomen dat uw gegevens bij onbevoegden terechtkomen. Ook biedt het persoonlijk overhandigen de mogelijkheid om eventuele vragen te beantwoorden.

3.         U heeft als patiënt het recht om rectificatie te verzoeken als sprake is van een onjuist- en/of onvolledigheid in uw gegevens. Ik zal eventuele onjuist- en/of onvolledigheden zo snel als mogelijk aanpassen.  

4.         Als u gegevens wilt laten vernietigen kunt u daartoe een verzoek indienen. Ik vraag u om dit verzoek schriftelijk te doen en indien het om medische gegevens gaat zo mogelijk de beweegredenen te vermelden. Ik als behandelend logopedist beoordeel binnen drie maanden na het verzoek of tot vernietiging wordt overgegaan. Als er een zwaarwegende reden is om het verzoek niet in te willigen, bijvoorbeeld als het informatie betreft die van aanmerkelijk belang is voor een ander dan de patiënt, kan besloten worden om niet tot vernietiging over te gaan. Als uw verzoek wordt afgewezen doe ik dat gemotiveerd.  

5.         U kunt als patiënt een verklaring laten toevoegen aan uw dossier. Ik verzoek u om deze verklaring aan mij als behandelend logopedist te overhandigen zodat dit aan uw dossier kan worden toegevoegd.  

6.         Bij het uitoefenen van rechten als beschreven in dit artikel geldt ten aanzien van minderjarigen en onder curatele gestelde personen het volgende:

 • Betreft het een minderjarige tot 12 jaar dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger, doorgaans zijn dit de ouders, uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige in de leeftijd van 12 tot en met 15 jaar dan worden de minderjarige en diens wettelijke vertegenwoordiger uitgeoefend;

 • Betreft het een minderjarige vanaf 16 jaar dan kan de minderjarige zelf de rechten uitoefenen;

 • Betreft het een persoon die onder curatele is gesteld dan worden de rechten door de wettelijk vertegenwoordiger uitgeoefend.

Artikel 7           Bewaartermijn

1.         Het dossier met behandelinformatie wordt gedurende vijftien jaar na afloop van de behandelingsovereenkomst bewaard, tenzij goed zorgverlenerschap met zich meebrengt dat de gegevens langer worden bewaard.

2.         Voor dossiers met behandelinformatie van minderjarige personen geldt dat de bewaartermijn van vijftien jaar begint te lopen vanaf de leeftijd van 18 jaar. 

3.         In andere gevallen dan in dit artikel vermeld worden gegevens niet langer bewaard dan nodig is voor het doel.

4.         Uitzondering op het voorgaande in dit artikel is van toepassing als op uw uitdrukkelijk schriftelijk verzoek gegevens zijn vernietigd.

 Artikel 8           Geheimhouding

Ik ga vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Dit betekent dat ik gegevens niet aan derden verstrek behoudens de hierna genoemde uitzonderingen. Ook heb ik een geheimhoudingsverplichting en leg deze ook op aan externe partijen die de praktijk inschakelt ten behoeve van mijn activiteiten, zoals bijvoorbeeld leveranciers van software. 

 Uitzondering op de geheimhoudingsverplichting is uitsluitend mogelijk als:

 • u hiervoor schriftelijk toestemming heeft gegeven;

 • het verstrekken van de gegevens noodzakelijk is voor een goede zorgverlening en de ontvanger, bijvoorbeeld de huisarts, eveneens betrokken is bij de zorgvraag;

 • er zwaarwegende redenen zijn om het medisch beroepsgeheim te doorbreken, bijvoorbeeld als sprake is van een noodtoestand in de zin van een conflict van plichten of bij signalen die wijzen op kindermishandeling en/of huiselijk geweld; of

 • ik daartoe gehouden ben op grond van een wettelijke verplichting of in een kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak.

Artikel 9           Informatiebeveiliging

Ik neem alle passende technische en organisatorische maatregelen die redelijkerwijs mogelijk zijn om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Dit betreft onder meer het gebruik van beveiligde en versleutelde verbindingen.

 Artikel 10         Functionaris gegevensbescherming

1.         De praktijk heeft een functionaris gegevensbescherming aangesteld.

2.         De functionaris gegevensbescherming heeft tot taak binnen de praktijk toezicht te houden op de gegevensverwerking. Ook houdt de functionaris gegevensbescherming toezicht op de naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 Artikel 11         Wijzigingen

De praktijk kan het privacystatement eenzijdig aanpassen, bijvoorbeeld als de wetgeving wijzigt. Ik zal u in dat geval via mijn website www.logopedie-nieuwwaldeck.nl informeren.

 Artikel 12         Klachten

Hoewel ik al het nodige doen om uw privacy te borgen kan het zijn dat u niet tevreden bent over de wijze waarop uw gegevens worden verwerkt. Als u een klacht heeft kunt u dit met mij bespreken. Ik ben bereikbaar op 06-24519280 of per e-mail erika.paalmanziggo.nl. Ook kan schriftelijk een klacht worden ingediend bij E.Paalman-Vink, praktijkhouder.

Het staat u te allen tijde vrij om uw klacht bij de Autoriteit Persoonsgegevens in te dienen.